Reersø Hjemmeside


Som medlem kan optages alle fastboende personer samt sommerhusejer/ejer af sommerboliger på Reersø, andre kan optages som støttemedlem.

  • Medlemskort koster 50 kr./2018 og Støttemedlemskort koster 35 kr./2018 indbetales på Mobilepay 53063
    eller indbetales på kontonr. 0540
    0001004154
    .......................................................................................................................................................


Der afholdes
onsdagscafé med spil
den første onsdag i hver måned kl. 19.00 

Bestyrelse for Reersø Beboerforening 21/3 2018.

  Valgt Navn Adresse Telefon Mail
Formand Marts 2018 Sonja Hansen Engstien 17 B,

4281 Gørlev

21628361 sonja-bent@pc.dk 
Næstformand/

Sekretær

Marts 2017 Lise Anhøj Landervejen 45, 4281 Gørlev 29877045 lise.anhoj@gmail.com 
Kasserer Marts 2018 Holger Nielsen Skovvejen 17, 4281 Gørlev 30524810 ingeogholger@gmail.com 
Medlem Marts 2017 Jonna Rabech Glentevej 2,

4281 Gørlev

26203346 jo.rabech@gmail.com 
Medlem Marts 2018 Erik Jordan Strandvejen 56, 4281 Gørlev 25340865 ladefod@yahoo.dk 
Medlem Marts 2018 Inger Duncan Skovvejen 26, 4281 Gørlev 58859217 ursula.ole8@gmail.com 
Medlem Marts 2017 Lis Bjørnsholm Knudsvej 22, 4281 Gørlev 51508877 lis.bjornsholm@icloud.com 
Suppleant (valg hvert år) Kaj
Hansen
Glentevej 2, 4281 Gørlev 31710154 jo.rabech@gmail.com 
Suppleant (valg hvert år) Ole Nielsen Skovvejen 26, 4281 Gørlev 58859217 ursula.ole8@gmail.com 

 


Generalforsamling i Reersø Beboerforening

Onsdag d. 21. marts 2018

Reersøhuset

Referat

         Velkomst ved formanden Kaj Hansen

1.                Valg af dirigent

Ole Nielsen blev valgt til dirigent, som konstateret at Generalforsamlingen er lovligt varslet. Den blev annonceret den 5. marts samt opslag 6 steder på Reersø samme dag.

Der er i alt 52 stemmeberettigede tilstede.

2.                Formandens beretning

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

I 2017 har der været 11 skønne cafeaftener, og i gennemsnit har der været 36 deltagere.

Beboerforeningen har modtaget fine gevinster til lotterispillet- Juledekorationer af bl.a. Benny Langeskov, et gavekort til Havnegrillen samt gaver fra campingpladsen

Antal medlemmer 136 og 16 støttemedlemmer i alt 152.

Sorg/glæde: Der er bl.a. givet en kurv til et diamantbrudepar (tidl. Formand for foreningen) og Reersø online som tak for hjælp til hjemmesiden.

Sommerudflugten, til Zoo have, måtte desværre aflyses grundet manglende tilslutning.

I anledning af Beredskabets 10 års jubilæum doneres 3000 kr. fra beboerforeningen.

Foreningen har oprettet mobil Pay: 53063.

Planer om at vi benytter os af petanque banen, som ligger på sportspladsen, et par timer ca. hver 14 dag, fra maj til september, og hver især medbringer fortæring. Der vil komme opslag om hvornår vi begynder.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

3.                Forelæggelse af revideret regnskab v. kasseren.

Reersø Beboerforening regnskab for 2017 blev gennemgået, der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Beredskabsgruppens regnskab for 2017 blev gennemgået af Knud Egegaard.

Der var ingen bemærkninger. Det er sidste gang at det foreligger på Reersø Beboerforenings generalforsamling, da Beredskabsgruppen er oprettet som en selvstændig forening under navnet Reersø Lokale Beredskab fra den 31/1 2018

4.                Indkomne forslag (eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest

1 uge før generalforsamlingen)

Der er indkommet 2 forslag

·        Vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde forslået følgende

§ 2 Udgår Foreningens formål: At varetage øens interesser og samle øens beboere i fælles  aktiviteter.

Ændring: Foreningens formål: At varetage Reersøs interesser og medvirke til at udvikle og skabe fælles aktiviteter.

Denne ændring blev enstemmigt vedtaget. 

§ 3 Udgår Som medlem kan optages alle fastboende personer på Reersø, andre kan optages som støttemedlemmer

Ændring: Medlemskab: Som medlem kan optages alle personer der har interesse inden for Reersø ifølge foreningens form

Der var en del debat om dette forslag, der blev enighed om følgende formulering.

Som medlem kan optages alle fastboende personer samt sommerhusejer/ejer af sommerboliger på Reersø, andre kan optages som støttemedlem.

·       
Ombygning af Reersøhuset ved Tage Fredslund

Grunden til forslaget er at Reersøhuset fremstår som nedslidt og er ikke tidssvarende. Der er skimmelsvamp i væggene og det har også været plaget af rotter. Forslaget indebære at der skal købes jord og bygges til.

Der var ros til Tage for at komme med forslaget.

Forsamlingens holdning var overvejende, at forsalget nok ikke ville blive imødekommet hos kommunen.
En anden mulighed som blev forslået, er at foreningerne på øen går sammen om at inviter borgmesteren samt de 2 valgte politiker fra Reersø til et møde i Reersøhuset, for at drøfte mulighed for at få et tidssvarende foreningshus/kulturhus på Reersø.

Tage vil gå vider med denne ide.

 

5.                Fastsættelse af kontingent

Forslag: at kontingentet stiger til 75 kr. fra 2019, på grund af at foreningen køre med underskud.

Der var en bemærkning fra et medlem om at så længe der var penge i banken var det ikke nødvendigt at lave kontingentstigning, øvrige deltagere i generalforsamlingen stemte for forslaget.

Støttemedlem stiger til 50 kr. fra 2019. Der er 4 personer som allerede nu har indbetalt 50 kr., de vil selvfølgelig få deres penge tilbage.

 

6.                Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Kaj Hansen (ønsker ikke genvalg), Grethe Breiting (ønsker ikke genvalg), Erik Jordan (modtager genvalg) og Inger Duncan (modtager genvalg).

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Erik Jordan, Inger Duncan, Holger Nielsen og Sonja Hansen.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Ole Nielsen og Kaj Hansen.

7.                Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Lene Nielsen ønsker ikke genvalg som ny revisor Hanne Hansen

Connie Hornemann ønsker ikke genvalg som revisor suppleant ny Gitte Birkemose

8.                Eventuelt

Der var tak til Kaj og Grethe for det store arbejde i bestyrelsen.

Grethe stiller sig fortsat til rådighed som frivillig.

 

 

 

                Referent                                                                  Dirigent

                Lise Anhøj                                                               Ole Nielsen

 


Tidligere arrangementer:


Sommertur
 

Reersø Beboerforening var den 10. juni på en dejlig tur til Middelaldercentret
på Falster, med ca. 40 medlemmer. Vejret var fantastisk hele dagen.
Deltagerne oplevede blider og kanoner blive affyret, og der var ridderturnering.
Folk kunne  selv prøve bue og pil.
Dagen sluttede af med mad på Kanalcafeen i Karrebæksminde.Årets høstfest

En fantastisk god  og hyggelig aften i Reersøhuset, fredag den 26. september, med 48 glade gæster!
Thopper spillede op til dans, og alle var på gulvet fra start til slut.
 


Samtidig vil Beboerforeningen gerne sige tak til alle der sponserede til vores lotteri!


Thomas Kærgaard, THOPPER 
underhold
t med sang og musik hele aftenen.


Forårstur til Landsbyen Nyvang
Turen gik i år til Nyvang i Holbæk. Det foregik søndag d. 1. juni  i egne biler.
Vi oplevede livet og hverdagen i den lille landsby i begyndelsen af 1900-tallet.
En dejlig og oplevelsesrig tur.

Herunder kopi af husstands-omdelt folder: 

 
 
 

 Bestyrelsen for Reersø Beboerforening 201
5

Formand: Connie Hornemann
conniehorne@hotmail.com  57890259 

Kasserer: Jonna Rabech
jo.rabech@gmail.com  26203346

Sekretær: Inge Eriksen
ingeeriksen@gmail.com  28464108

Medlem: Inger Duncan
ursula.ole8@gmail.com  58859217

Medlem: Lis Bjørnsholm
lis.bjornsholm@sol.dk  51508877

Medlem: Lisbeth Skovgaard
20306139

Medlem: Lena Dechau
lenadechau@gmail.com  24909113

Suppleant: Holger Nielsen
ingeogholger@gmail.com  30524810/47179500

Suppleant: Niels Hermansen
51181543

Revisorer: Jytte Egegaard,  Munthe Fog

Suppleant: Lene Nielsen

 


Høstfest fredag d. 27 september

Høstfesten foregik som "vi plejer", i Reersøhuset, med medbragt madkurv, drikkevarer og godt humør.
Vi havde en fantastisk god aften med masser af godt humør og
danseglade deltagere! Samtidig vil vi rette en tak til Thopper, for
god musik!  Vi ses næste år..!
Thopper Thopper

 

 
Forårsudflugt søndag d. 9. juni

Restaurant Bispegaarden, Kalundborg
Vores udflugt til den gamle bydel i Kalundborg var hyggelig og vi fik en god historie fortalt!
Vi var 23 personer afsted og fik dejlig kaffe og kage på Bispegaarden!
 

 

Generalforsamling
onsdag d.20 marts 2013


Foto: Torben Hansen


Høstfest 28. september 2012 i Reeersø Huset
 

Reersø's traditionelle høstfest foregik som sædvanlig i Reersøhuseti . Beboerne medbragte selv
mad, drikkevarer, service, dansesko  og godt humør - beboerforeningen sørgede for musikken.
Festen blev afholdt i en herlig stemning, med  god musik af Thopper (Thomas Kjærgaard) - kendt fra TV2 VOICE, der holdt de danseglade medlemmer på gulvet faktisk hele aftenen.


 


Sensommerudflugt til Kunstnergaarden 26. august 2012
 

Reersø Beboerforening var en lille samlet flok afsted i privatbiler, til Kunstnergården
i Dianalund.
 
Der var bestilt rundvisning og bestyrelsen medbragte kaffe og kage.
 
Kunstnergården er et nedlagt landbrug, som Saltofte Larsen købte i 1965 og ejede til sin død i 1999, nu er det overtaget af en fond, idet Saltofte Larsen ikke solgte sine ting, men de er bevarede på Kunstnergården.

Vi fik en fin rundvisning og stedet er absolut mere end et besøg værd. Han var en multikunstner der kunne se muligheder i naturmaterialer. Hans mangfoldighed og originalitet, gør at vi alle kan finde noget vi synes om. En rigtig hyggelig eftermiddag, desværre forstyrret af lidt regn. Vi håber fremover at flere vil deltage i arrangementer fra beboerforeningen.


 Fotos: Lis Hansen
Referat af beboerforeningens generalforsamling d. 21. marts 2012:

1.  Formanden bød velkommen og Holger Nielsen blev valgt som dirigent, som konstaterede at den var lovligt indvarslet.
Formanden fremlagde årsberetningen om årets aktiviteter, samt savnet at bestyrelsesmedlem Inger Axen der døde i 2011.

Kassereren fremlagde regnskab for beredskabsgruppen og beboerforeningen, begge blev godkendt uden bemærkninger.
Ingen indkomne forslag.
Kontingentet forsætter uforandret.  50 kr. pr. person og 35 kr. for støttemedlemmer.

6.  Valg til bestyrelsen: Hanne Thomas, Inger Duncan og Connie Hornemann alle genvalgt. Nyt medlem efter Inger Axen blev Lena Dechau. Suppleanter genvalg til Holger Nielsen og Bruno Arridslund. Revisorer: Christian Munthe Fog blev genvalgt. Suppleant Preben Bjørnholm blev genvalgt.

7.  Evt.: Svend Qvist spurgte til brandam? Svar: lokalrådet er i gang og arbejder for sagen. Formanden orienterede om 2012, der er udvalg som arbejder med udflugt enten forår eller sensommer. Samarbejdet mellem foreningerne på Reersø er skudt i gang. Lokalrådet, Bådeklubben og Beboerforeningen har planlagt Skt. Hans på Havnen. Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.

Derefter så de 37 fremmødte frem til gule ærter med sul fra Yvonne`s mad Kirke-Helsinge og der var hyggeligt samvær, snik og snak.

 
Bestyrelsen glæder sig til at tage fat endnu et år.

Fastelavsfest søndag 19. februar 2012

Beboerforeningen holdt traditionen tro fastelavnsfest  i Reersøhuset. Dejlig stor tilslutning og flot udklædte børn. Der blev slået katten af tønden, de som ikke er helt så store endnu, måtte dog have lidt voksen hjælp til at få hul på tønden. Der blev udnævnt katte dronning og katte konge. De større børn fik en katte dronning og konge i en og samme person. Der blev serveret til ganen og maven. Så var der bide til bolle, som flødebolle spisning med hænderne på ryggen. Snørebåndsspisning. De bedst udklædte blev udnævnt. En god og hyggelig eftermiddag.
 

Juletræ 28. december 2011 i Reersøhuset
Beboerforeningen afholdt traditionen tro juletræsfest 4. juledag.
Der var fuldt hus i Reersøhuset med glade børn og voksne. Dans om juletræet med lystig sang,
musikken leveret af Jørgen spillemand.
Stor overraskelse: Besøg af en ægte julenisse, som tog sig tid til at komme, imellem et besøg
 på et plejehjem og undervejs til Hanstholm for at fejre gammelnissens 356 års fødselsdag.
Der blev sat lidt frem til ganen og underholdt med sanglege under hensyntagen til
børnenes alder. En rigtig hyggelig eftermiddag.
Bestyrelsen er glade for den store opbakning til arrangementet
og modtager meget gerne ønsker om evt. andre arrangementer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Høstfest 30. september 2011 i Reersøhuset

Reersø's traditionelle høstfest foregik som sædvanlig i Reersøhuseti . Beboerne medbragte selv
mad, drikkevarer, service, dansesko  og godt humør - beboerforeningen sørgede for musikken.
Festen blev afholdt i en herlig stemning, med  god musik, der holdt de danseglade medlemmer på gulvet faktisk
hele aftenen. Der deltog ca. 40 medlemmer, der kunne godt ha´ været flere!


Fotos: Torben Hansen


Forårstur 2011 til Zenhaven i Vedde


 Beboerforeningens forårstur til Zen-garden i Vedde 29. maj 2011, 13:45 - ca. 18:00 via Reersøhuset.  Fotos: Torben Hansen

Reersø Beboerforening afholdt onsdag 30. marts  generalforsamling kl.18 i Reersøhuset.
Referent: Sekretær Conni Hornemann.

Der var mødt 36 medlemmer op. Formand Inga Augustsen bød velkommen.

1. Valg af dirigent:
Valgt blev Holger Nielsen. Der kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.                           

2. Formandens beretning omhandlede året der var gået.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder10 bankospil ( 1 aflyst på grund af vejret)
Søndagscafeerne har ikke været der store tilløbs stykke.

Det var til gengæld Fastelavsfesten – hvor der kom mange flere end der var tilmeldt .

Juletræsfesten samlede 32 børn og voksne.

Fra Kommunen: Reersø camping har søgt om tilladelse til udvidelse – sagen behandles.

Vedr. nye lamper i Reersøs gadebelysning (ses ved Museet) sagen går sin gang.

Reersø huset skal renoveres med varmepumpe til opvarmning af huset i stedet for radiatorer –  Isolering at loftet – lavenergi glas i vinduerne – samt nye døre.

Formanden fortalte om beboerforeningens forårs tur . Turen går til Vedde – hvor der ligger en meget smuk privat anlagt stenhave med rislende vand og spændende planter. Turen foregår med bus fra Reersø Søndag d.29.maj opslag om tid og sted kommer op hos Købmanden og ved Reersø huset.
Prisen er 100kr. pr. person – dette dækker busturen – entre samt kaffe og kage ved Stenhaven.                   Formandens beretning godkendt.

3. Kassererens beretning: Maj Brit startede med mindeord om Bent Petersen, der i rigtig mange år har været beboerforeningens revisor.
Beredskabsgruppens regnskab blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Beboerforeningens regnskab blev gennemgået
Regnskaberne blev godkendt.

4. Indkomne forslag til generalforsamling.

§6 På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.

Ændringsforslag: På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, som af går på skift og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§14 Ved foreningens opløsning anvendes formuen Gørlev Turistforening

Ændringsforslag: Ved foreningens opløsning anvendes formuen til Reersø Museumsforening.

 

                                               Forslagene vedtages

                                           KONTINGENT UÆNDRET.

5. Valg af bestyrelses medlemmer

           På valg er Inga Augustsen :  GENVALGT
           Maj Brit Andersen : GENVALGT
           Inge Eriksen: GENVALGT

                 Udtrådt af bestyrelsen: Christine Kaaber 

                                     Nyvalgt: Hanne Thomas

 To suppleanter Holger Nielsen  og Bruno Arildslund modtog begge genvalg.

 2 revisorer: valgt for 2 år: Jytte Egegård  valgt for 1 år: Christian Monte Fog.

  Revisorsuppleant: Nyvalgt: Preben Bjørnsholm.

 6 Evt. Intet

                                  Dirigenten takkede for god ro og orden.

 Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær
– spisning af GULE ÆRTER
med  pølse og flæsk med 33 medlemmer.    


 Fastelavn 2011
Reersø beboerforening afholdt søndag d. 6. marts en vellykket fastelavnsfest i Reersøhuset med 51 deltagere, heraf ca. 30 børn som alle var fantasifuldt udklædte.

Tønderne blev slået ned med stort gå på mod, derefter blev der udnævnt kattedronninger og kattekonger i to aldersgrupper.
Der blev bidt til bolle m.m. Præmien til bedst udklædte gav bestyrelsen lidt besvær, da der var så mange gode, så det var "rigtigt" svært at vælge. Valget faldt på en lille honningbi og to Beatles "look a like" (Lennon og
McCartney).
En meget hyggelig eftermiddag!


     
  

 

Juletræ 2010
Traditionen tro holdt Beboerforeningen igen i år juletræ for øens beboere.
Det foregik med god tilslutning d. 28 dec i ReersøhusetHøstfest 2010
Fredag d. 24. september holdt Beboerforeningen atter i år høstfest, der var næsten fuldt hus med 63 glade, hyggelige og feststemte deltagere, som indtog deres medbragte mad og drikkevarer. Der var levende musik, god stemning.
Igen i år var der lotteri og auktion.
Vi takker de velvillige sponsorer for flotte ting og sager.
Sponsorer var: Lene Lund, M/K Salonen, Superbrugsen, Spar Reersø, Musholm Lax A/S, Ståhejsen, Marianne Slot, Reersøgalleriet, Pippi`s Kælder, Thers`Stilladser, Reersø Camping, Reersø Kro, Pia`s Ravhus, Renè Tømrer, Postgaarden Reersø, Maren Mogens Kramer, Ole Bang, Danholm Anlæg & Byg, Havmågen og Mai Danholm."


Juletræ i Reersøhuset


Beboerforeningens høstfest


Referat af generalforsamling 17. marts 2010 Reersø Beboerforening

Der var 41 medlemmer tilstede. Til dirigent valgtes Holger, han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Formanden Inga gennemgik årets gang og sluttede af med en opfordring til medlemmerne om forslag og ønsker til aktiviteter. Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt.

Valg til bestyrelsen: Hanne Lørup ønskede at udtræde af bestyrelsen før tid, Lis Hornum og Hanne Thomas ønskede ikke genvalg. Inge Eriksen, Christina Kaaber og Connie Hornemann blev valgt ind.

Suppleanter Holger genvalgt, Niels Gert ønskede ikke genvalg her blev Bruno valgt.

Revisorer og suppleant blev genvalgt.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.

Herefter blev der serveret Gule Ærter fra Y`s Køkken .

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: Inga formand, Connie næstformand og sekretær og Maj Brit kasserer.


Søndagscafè d. 21. marts

Der var kun mødt 13 deltagere op.  Ole Aarsleff havde allieret sig med Scholler fra Beredskabet i Ringsted som fortalte og demonstrerede hjertestarter. Meget flot arrangement, men sørgelig tilslutning. Vi modtager meget gerne forslag om emner til søndagscafè.
 


 

 FastelavnfestFlot fremmøde til fastelavnsfest, Reersø Beboerforenings fastelavn.
Der deltog ca. 70 personer, hvoraf de 38 var børn.
Det var dejligt at se så stor opbakning til traditionel fastelavn,
med at slå katten af tønden, bide til bolle og andre lege
Der var så mange flotte udklædninger, og glade børn.
Det så ud til at alle havde en god eftermiddag.

 

Høstfest
Den 25 sep. 2009 havde beboerforeningen igen en vellykket høstfest med 70 deltagere. Vi vil her sige STOR tak til flg. sponsorer, som gjorde vores lotteri og Aktion så vellykket:
Keramiker Hanne Ingvarsen - Galleri Lund - Reersø Kro - Rene Tømrer - Pias Rav - Købmand Spar - Annelene Skjolddan - Mai Danholm - Henrik Thers Stillads- Tømrer Villads- Havmågen - Maren - Bibber Galleri - Postgården - Reersø Camping - Ståhejsen - Danholm anlæg - forfatter marianne Slot.
Fra Gørlev: XL Byg - Stine frisør - Sparkassen - Superbrugsen - Salon La Reine.

Søndagscafe i Reersøhuset
Søndag d. 25. januar havde beboerforeningen premiere på et nyt tiltag.
Der blev afholdt  søndagscafé i Reersøhuset fra kl. 14.00 til ca. 17.00.
15 medlemmer mødte op med godt humør og lyst til nogle hyggelige timer samen.
Der blev spillet kort ved et par borde, strikket samt hyggesnakket ved et andet.
En dejlig eftermidddag, men vi håber at se nogle flere, der er jo mulighed for at lave
 andre aktiviteter, hvis behovet er der, bestyrelsen modtager meget gerne forslag

Juletræsfest
Mandag d. 29. december holdt vi juletræsfest, hvor der var  60 deltagere som alle havde en hyggelig eftermiddag. Der blev danset om juletræet, sunget gamle sanglege og gamle traditionelle lege som bro bro brille, katten efter musen og flere andre.
Jørgen styrede med sikker hånd musikken og nissen kom naturligvis også forbi med godteposer til alle børnene.
Juletræsfest 2008. Fotos: Maj Brit Andersen  


Høstfest
 
Som i marts måned fejrede 25 års jubilæum, kunne  fredag d. 26 sept.tilføje endnu en vellykket høstfest med fuldt hus.
 
Vi vil her sige tak til flg. sponsorer,der støttede os med flotte gaver til vores lotteri:
 
Havmågen - Pipis kælder - Postgården - Maren - Bibbers galleri -
Reersø camping - Dennis Duncan - Klippegalleriet - Havnegrillen - Tømrer Villads Hansen - Feriebyen - Rene Tømrer - Helle Kjærulf galleri - Reersø kro - Merco købmanden - Henrik Thers - Danholm Byg & Anlæg - Annelene Skjoldan - Mai Danholm . alle Reersø
Fra Gørlev: Sparekassen - La Reine -Stine frisør - Rema -Brugsen.
 
                      TAK

Herunder fotos fra høstfesten 2008:

        
25 års jubilæum  Jubelfest da beboerforeningen fyldte 25 år
Festmiddagen, med underholdning og dansant, foregik lørdag aften 15. marts 2008 på Postgaarden, hvor 64 feststemte medlemmer mødte op.

Underholdningen til den muntre fest blev leveret af øens egne talenter, bl.a. af foreningen formand Inga Augustsen, og af inviterede uden-ø's artister.

Reersø Beboerforening blev stiftet i 1983 på iniativ af Ejvind Bell. Han stod, med sin kone Lillian, for foreningens ledelse de første 24 år.
Reersø Beboerfoening har for tiden 176 medlemmer, og er dermed øens største forening. Foreningen har siden 80-erne samlet øens beboerne til bl.a. fester, og månedlige bankospil.


Beboerforening 25 år
Fra venstre: Lillian Bell, Ejvind Bell og Inga Augustsen,

 

 


 

Reersø Hjemmeside