Reersø hjemmesideDer er nu fyldt ca.1000 sandsække placeret på to lokaliteter klar til at blive brugt.
Ny maskine til at fylde de sidste ca. 500 sandsække. Maskinen er konstrueret af Rune og familie


Reersø lokale beredskab  holder
generalforsamling onsdag den 27 februar kl. 19 i Reersøhuset
.

Husk at betale kontingent kr. 50 for at være stemmeberettiget. kan indbetales på konto  0540163282.


 

 

 

Indmeldelse:

 

Undertegnede    …………………………………………………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………………………………..

Email.:……………………………………………

 

Ønsker medlemskab af foreningen Reersø Lokale Beredskab.

Kontingent, kr. 50,- indbetales på foreningens konto i Sparekassen Sjælland,
reg. 0540 163282. (husk navn )

                                                                                           Underskrift.


Kan evt. afleveres til:

Ole, Skovvejen 26, eller

Knud, Tjørnevej 6


 

 

 

 

 

Nu er der samlet affald og snepæle ind 
Reersø 16. april 2018:  Reersø Lokale Beredskab tog idag turen ud af byen, ud til S-svinget, og samlede dåser med videre ind i 7 affaldssække - foruden de 75 opsatte gule snepæle.
Nu det er forår og forhåbentlig ikke højvande det kommende halve år, lyder de fra Knud Egegaard, Lise Anhøj og Ole Nielsen:


 

 

 

 

Bestyrelsesmøde

Dato:                 Den 12. marts 2018, kl. 13.00

Sted:                  Hos Ole

Deltager:          Ole Nielsen, Knud Egegaard, Niels Bech

Referent:          Lise Anhøj

 

Dagsorden/Referat

1.      Godkendelse af referat og dagsorden

 

2.      Opdatering af medlemsliste samt medlemskort.

Medlemslisten offentliggøres på Facebook (Oplev Reersø) og Reersø online, kun med navn og vejnavn.

At der pt 91 medlemmer, hvis der er nogen som ønsker at få et medlemskort kan Knud Egegaard eller Ole Nielsen kontaktes.

Niels er tov holder.

3.      Orientering om økonomi

Status 25.206,71 kr.

4.      Planlægning af Indsamling af Snestokke

Efter påske den 12/4 kl. 10.00 Ole sørger for transport mm.
Opsætning omkring 1. oktober – opbevares i laden ved Kjærulff.

Der aftales at der indsamles skrald langs vejen. Lise tager sække med.

 

5.      Påbegynde drøftelse og udarbejdelse af en samlede beredskabsplan

Evt. Gennemgå beredskabstesten ikke aktuelt.

Ole har nedskrevet en drejebog for indsatsen.

Der føres Log bog under indsatsen over hændelser og styrke oversigt.

Der er tidligere blevet foretaget en mundtlig evaluering af indsatsen. Der var stemning for at udarbejde en skriftlig evaluering, således at der kunne skabes synlighed hvad der gik godt og hvad der kunne udvikles på.

Indsatsen kunne udvides med en Indsatsgruppe for sundhed, hvor formålet vil være at hjælpe borger som på gr. af vejrlig ikke kan modtage hjælp fra kommunen, og andre borger som har behov for støtte og hjælp under stormflod.

Det Mobile dige (tilhører digelaget) opsættes af pumpe og digelaget med hjælp fra indsatsgruppen.

Det er Beredskabet (112) der rykker ud når der skal pumpes vand fra kanal. Der er et uformelt samarbejde med dige og pumpelaget og indsatsgruppen.

Ole havde et forslag om at sætte et Førstehjælps telt op når der er et arrangement på øen evt. Morten Kock dage. Der blev ikke konkluderet noget.

 

Førstehjælpskurser blev drøftet. Ole har bolden.

6.      Indkøb af Radioudstyr

Allan Orris har tilbudt at vi må prøve et par af hans radioer.

Hvis radioerne funger efter hensigten indkøbes 6 stk. Knud er tovholder på dette.

 

7.      Artikel i Sjællandske Den 10/ 3
En udmærket artikel af Søren Kloster Sørensen – Niels sender ham en hilsen som tak for indlægget.

Næste kontakt til pressen sensommeren, når sandsækkene skal fyldes.

8.      Evt.
Påfyldning af sandsække
til efterår-der undersøges muligheder for påfyldning. Der skal også vurderes hvor de kan opbevares. Evt. Strandgården. Niels snakker med Steen Larsen.
Der er sikkert rigtig mange folk på Reersø i påsken, derfor vil det være rigtig godt at udlever flere indmelding sedler.

9.      Nyt møde

 

 

 

Stiftende Generalforsamling

Dato: Den 31. januar 2018 kl. 19.00

Sted: Reersøhuset

 

Ole Nielsen bød velkommen på Reersø Lokal Beredskabs vegne og takkede for det store fremmøde (46). Speciel velkommen til Christian Bogø som har hjulpet med forarbejdet til at få stiftet denne forening.

Der er ca. 400 personer på Reersø som har gavn af Reersø Lokale Beredskab direkte eller indirekte. Vores motto eller opgave er at udøve hjælp ved stormflod, da Reersø bliver en ø – uden adgang til fastlandet. Vi har nu virket i 10 år og har bevist vores berettigelse.

Vi er blevet anbefalet at lave en forening, således at vi kan søge fonde mm. og få adgang til gratis undervisningslokaler bl.a. Reersøhuset.

Der er udarbejdet en dagsorden som vi nu vil følge.

1.      Valg af dirigent og sekretær

Christian Bogø blev enstemmig valgt til dirigent og Lise Anhøj blev valgt som sekretær

 

2.      Fremlæggelse af udkast til

Vedtægterne blev gennemgået. Der var spørgsmål til formål ”hindre oversvømmelse af og på Reersø”, mente at det var et meget ambitiøst mål. Det er rigtig, men hvorfor ikke stile lidt højt.

 Vedtægterne blev enstemmig vedtaget.

3.      Orientering om økonomi, forslag til kontingent. Vi foreslår kr. 50,- pr husstand pr. år.

Ved Knud Egegaard

I og med at Reersø Lokale Beredskab nu er blevet en forening under fritidsloven, kan foreningen søge midler til administration og andre ting samt låne lokaler gratis af kommunen.

Ved årets start havde beredskabet 21.700 på kontoen. Ved et årlig kontingent på 50,- kr. pr husstand er der mulighed for at servere en mindre tragtement, hvis der bliver behov for at evakuere beboere til Reersøhuset og andre ting som er nødvendt ex. Sand til sandsække samt vedligeholdelse at de 2 hjertestarter som beredskabet har opsat på Reersø.

Så alt i alt mener Beredskabet at foreningen vil få en sund økonomi.

Fastsættelse af kontingent til 50,- kr. årligt blev enstemmig vedtaget.

 

4.      Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Følgende blev enstemmig valgt:

Ole Nielsen, formand for 2 år

Knud Egegaard, kasserer for 1 år

Lise Arnhøj, sekretær for 2 år

Niels Bech Hansen, suppleant for 1 år

Niels Hermansen, revisor for 1 år

Benny Darre, revisorsuppleant for 1 år

 

5.      Evt.

Der var et forslag at foreningen på sigt samarbejder med Pumpe og dige laget om at forebygge oversvømmelse. Ole Nielsen mener også at det vil give god mening.

Formanden takkede for valget og fortalte at der var brugt rigtig mange timer på at nå hertil.

Da vi søgte kommunen om at blive en godkendt foreningen blev vi afvist. Nu tog vi ikke et nej for et nej – så vi prøvede vores kanaler bl.a. Martin Dam og Johnny Lihme og vi fik medhold.

Nu er vi berettiget til at bruge kommunens lokaler gratis. Vi har opnået at låne 1000 sække til sand af kommunen. I den forbindelse efterlyses en tragt som skal bruges til at fylde de 1000 sandsække.

Ved jubilæet var der 10 personer, der gerne ville være med som frivillige, hvis der er flere som gerne vil være med til at yde en indsat så giv et praj.

 

Når der er optræk til stormflod har vi 3 faser der starter.

Fase 1

Begynder 12 timer før

Observere og advisere

DMI

Adgang til sandsække og truck

Fase 2

Indkalde frivillige

Klargøring – olie og benzin på køretøjerne

Observere

Fase 3

Indsatsen sættes i gang

Evt. evakuering samt forplejning

 

Referent

Lise Anhøj

 

 

 


Vedtægter

for foreningen

 Reersø Lokale Beredskab

Reersø, Kalundborg Kommune

 

 

 

 

1. Foreningens formål

2. Foreningens hjemsted

3. Medlemskab

4. Generalforsamling

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Tegningsret

8. Regler og procedure for vedtægtsændringer og beslutning om foreningsophør

9. Anvendelse af forenings formue ved ophør

 

1. Foreningens formål:

 

Foreningen har til formål i samarbejde med Kalundborg kommune og det offentlige beredskab at hindre oversvømmelser af og på Reersø.

 

Foreningen skal til imødegåelse af sådanne oversvømmelser ved varsling, mødevirksomhed eller på anden vis oplyse og vejlede berørte borgere på Reersø om foranstaltninger til imødegåelse af oversvømmelser, ligesom foreningen yder bistand til foranstaltninger i muligt omfang

.

Foreningen kan ved møde/kursusvirksomhed orientere og organisere sin indsats til varetagelse af disse formål.

 

2. Foreningens hjemsted:

 

Foreningens hjemsted er Reersø i Kalundborg kommune, og foreningens hjemadresse er formandens.

 

3. Medlemskab:

 

Foreningen optager alle, der ønsker at deltage i foranstaltninger herunder informationsformidling til hindring/afhjælpning af skader forvoldt ved oversvømmelser på Reersø, alt efter retningslinier fastsat af det offentlige beredskab eller foreningens bestyrelse.

 

....

 

4. Generalforsamling.

 

Alle fremmødte medlemmer, der er opført på foreningens medlemsliste, og som har betalt kontingent 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved bemyndigelse.

 

Generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med alm. post eller e-mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 1. januar.

 

Valg til bestyrelsesposter og fastsættelse af kontingent foretages af generalforsamlingen.

 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formanden, et flertal af bestyrelsen eller 1/4 del af medlemmerne fremsætter krav herom.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 

 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanten vælges af generalforsamlingen, der tillige vælger revisor og revisorsuppleant.

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og kasseren det næste.

 

Suppleanten til bestyrelsen vælges for 1 år.

 

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

 

Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og sekretær

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

6. Eventuelt

 

5. Tegningsret:

 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen i forhold til Kalundborg kommune, øvrige offentlige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.

 

 

6. Vedtægtsændringer

 

De til enhver tid gældende vedtægter kan ændres med et kvalificeret flertal (75% af de frem-mødte) på en generalforsamling, der som dagsordenspunkt tillige har forslag til vedtægtsændring.

 

7. Foreningens opløsning

 

Foreningen kan opløses ved, at et flertal af fremmødte medlemmer stemmer for opløsning på to generalforsamlinger, der med 2 ugers mellemrum, indkaldes med »Foreningens opløsning« som dagsordenspunkt. Dagsorden på den sidste af disse generalforsamlinger skal tillige rumme dagsordenspunktet »Anvendelse af foreningens formue«. Et flertal af de fremmødte afgør, hvilken almennyttig forening på Reersø, Kalundborg kommune, foreningens formue skal tilfalde.

 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den

 

 MEDLEMSLISTE (pdf)

 

 

Indmeldelse:

 

Undertegnede    …………………………………………………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………………………………..

Email.:……………………………………………

 

Ønsker medlemskab af foreningen Reersø Lokale Beredskab.

Kontingent, kr. 50,- indbetales på foreningens konto i Sparekassen Sjælland,
reg. 0540 163282. (husk navn )

                                                                                           Underskrift.


Kan evt. afleveres til:

Ole, Skovvejen 26, eller

Knud, Tjørnevej 6


Hjertestartere
 

 

Reersø har fået en ny forening
Stiftende generalforsamling blev afholdt i
Reersøhuset d. 31. januar 2018

Den nyvalgte formand for foreningen Reersø Lokale Beredskab Ole Nielsen ses her sammen med aftenens dirigent Kristian Bogø og den nyvalgte sekretær Lise Arnhøj (bag skærmen). 
Referat med mere fra den stiftende generalforsamling kan læses  her ..!

 

 

 

 


 


HOME