Region Sjælland      Reersø Lokalråd      Kalundborg Kommune


Menu


Forretningsorden for Reersø Lokalråd.1. Alle forslag/henvendelser fra beboere på Reersø behandles af lokalrådet, som afgør, om det foreliggende er omfattet af lokalrådets formålsparagraf.
2. Lokalrådet holder fast møde en gang i kvartalet. Fortrinsvis den sidste torsdag i januar, april, juli og oktober måned.
3. Der holdes herudover lokalrådsmøde, når et medlem af lokalrådet finder, at en sag eller et emne skal behandles af lokalrådet og ikke kan vente til næste ordinære møde.
4. Hvis en beboer eller en gruppe af beboere ønsker en sag eller et emne behandlet/undersøgt af lokalrådet med henblik på forelæggele på et beboermøde i h.t. Vedtægternes § 6, sender formanden ønsket til lokalrådets medlemmer via email, og det besluttes i h.t. forretningsordnens pkt. 2, om der skal afholdes lokalrådsmøde.
5. Forslag/henvendelser, der ønskes behandlet på et ordinært lokalrådsmøde, sendes skriftligt, med så fyldig begrundelse som muligt, til formanden senest 3 uger før lokalrådsmødet.
6. Formanden udsender via email senest 8 dage før et lokalrådsmøde dagsorden for mødet til medlemmerne. Dagsordnen er tilgængelig for beboerne på Reersø.
7. Punkterne skal være formuleret, så det klart fremgår, hvad der skal tages stilling til, og der medsendes bilag, i det omfang det er muligt/hensigtsmæssigt.
8. Lokalrådet tilstræber enighed i sine beslutninger, og træffer i øvrigt afgørelser med almindeligt stemmeflertal.
9. Sekretæren fører protokol over lokalrådets møder. Protokollen er tilgængelig for beboerne på Reersø.
10. Når der træffes beslutning om afholdelse af beboermøde, tages der samtidigt stilling til tidspunkt, tidsfrist for indkaldelse, orientering om punkter til behandling på beboermødet og bekendtgørelse af mødet.


Vedtaget på lokalrådets møde d. 5. maj 2011. 

Home