Læs om Kulturgruppen Reersø og Åben Ø her. 

R e e r s ø  h a r  e n  e g e n  k r a f t
o g  s t e m n i n g. 
E t  s t e d ,  h v o r  k u n s t n e r i s k e
s j æ l e  k a n  v o k s e  o g  u d v i k l e s ...


Reersø-kunstnernes
udstilling
2001


K u n s t,  m u s i k  og  l i t t e r a t u r 

K u l t u r l i v e t  b l o m s t r e r
p å  R e e r s ø !12 kunstnere fra halvøen i Musholm Bugt arrangede i efteråret en spændende og alsidig udstilling i samarbejde med Gørlev KunstCenter.

Kunstnerne præsenterede 
k e r a m i k,  b i l l e d k u n s t,  f o t o k u n s t, 
v i k i n g e s m y k k e r,  u l d p r o d u k t e r,
s k u l p t u r e r  og  b ø g e r . 

På åbningsdagen underholdt en gruppe unge
musikere med  m i d d e l a l d e r v i s e r . 


F ø l g e n d e  k u n s t n e r e  u d s t i l l e d e:

F o t o g r a f  H e n n y  B j e r r e g a a r d. 
Fotos fra museumshuset på Reersø, Andrejs hus .

K e r a m i k e r  J e t t e  E g e l u n d.
Keramik fra sit værksted, Egelund Design.

P o t t e m a g e r  H a n n e  C h r i s t e n s e n.
Kunsthåndværk fra sit værksted.

B i l l e d k u n s t n e r  B i r t h e  M a l t h a
P e t e r s e n

Bl.a. grafik.

K i m  J a c q o b  L e o n  L o d s g å r d.  
Grafik og oliemalerier. 

K a r e n  H a n s e n  o g  A n n e l i s  P e d e r s e n.
Kopier af vikingesmykker i sterlingsølv .

I n g e  M u n t h e  F o g.  
Uldprodukter fra gotlandskepelsfår.

B i l l e d m a g e r  H e l l e  K j æ r u l f f.
Reersø Galleriet

S k u l p t ø r  R a g g e n  N i e l s e n.
Dramatiske keramiske skulpturer.

B e t t i n a  H e d l u n d  W h i t e. 
Bl. a. akvarel.

F o r f a t t e r  M a r i a n n e  S l o t.
Bl.a. sin seneste bogudgivelse, Prins Salino 1, Landet der græder, der netop er udkommet på forlaget Alrune. Et anderledes eventyr om, hvor barsk verden - desværre - også er. Marianne har tidligere udgivet 8 små bøger om livet i en lille grønlandsk bygd,  (Grønlandsbøgerne, Gyldendal) 5 bøger om en vikingedrengs liv, (serien Vikingeblod, forlaget Alrune) og et dansk materiale til inspiration for børns fantasi og skrivelyst, (Den glemte Ø, 1 og 2, forlaget Elysion) .

M u s i k e r  B j a r k e  S l o t
m e d  e n s e m b l e.
Bjarke er en alsidig musiker, der spiller alt fra middelalderviser til hård rock. På åbningsdagen kom Bjarke med 10 unge dygtige musikere, der tilsammen danner gruppen 
C i r k u s  O t o p i a.

Ensemblet spillede og sang middelalderviser.
Lyt til en stump liveoptagelse her!
I Cirkus Otopia medvirker foruden Bjarke også broderen

R u n e  S l o t,

samt

C l a u s  O l s e n,

T h o m a s  S t r a t e,

H e n r i k  S t r a t e,

L i n e  F e l d i n g,

R u n e  S ø c h t i n g,

R u n e  K o f o e d

o g

F r e d e r i k  B e r g g r e n
S m i d t.

Blandt udstillingens mange gæster sås også programvært
K u r t  B a a g ø  fra 
D a n m a r k s  R a d i o  som  optog Cirkus Otopias koncert, og interviewede kunstnerne til det populære eftermiddagsprogram 
'B o l i n g o'.

Vi er mange som gerne vil takke Reersø-kunstnerne for skønne oplevelser og hygge under udstillingen.

Det var bare rigtig GODT GÅET!!!
 

12 REERSØ-KUNSTNERE
Set fra venstre: Henny, Inge, Karen, Hanne, Raggen,
Helle, Annelis, Jette, Birthe (Bibber), Marianne, Kim og Bettina. 

Se også: Reersø-kunstnernes flotte plakat,
websiden om Kunst og Design på Reersø og
FOTO-KAVALKADE
fra Åben Ø 2005
 


Foto: Hanne Christensen
Webmaster: Erling Nielsen