Reersø  lokalråd

 

Referat af Ordinær lokalrådsmøde Torsdag den 28/10 2010

 

Til Stede: Finn Bjerregaard, Hans Kristiansen , Hanne Lørup,
                   Grethe Brejting, Poul-Erik  Lodahl, Petra van Kleef.

Afbud:      Flemming  Jensen

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 02.09.2010

Godkendt.

 

2. Om Trampestien til Reersø .(Finn)

Som alle kan se er arbejdet påbegyndt, vi ved ikke hvornår det forventes at være færdigt .

 

3. Bord og bænke m.v. stien øen rundt .(petra og hanne)

Projektet er blevet meldt færdig .Projektlederen har meldt tilbage at han håber at de vil prøve på at  vende tilbage hvert år for at rydde på stien så det bliver ved at være fremkommeligt til at færdes.

 

 

4. Henvendelse fra Kommunen om Landdistriktsudvalg.

Kalundborg kommune nedsætter sådan et udvalg  for at fremme samarbejdet med lokalsamfundet, se bilag med vedtægter.

Det første landdistrikstsudvalg vil have en funktionsperiode gældende til den 31 dec.2013.

Hvert lokalområde (Nord,Midt og Syd)vælger selv sine to repræsentanter,og de vælges for 4 år af gangen .

Lokalrådet Reersø beslutter at bakke op omkring Hans Lembøll fra Lokalrådet for Gørlev og Svallerup til dette hverv.

 

5.Henvendelse og invitation til møde fra Bygningskultur Kalundborg.

Foreningen Bygningskultur Kalundborg inviterer til dette møde i et forsøg på at fremme forståelse og interessen for at bevare kulturhistoriske bygninger, bebyggelser, byrum og landskaber.

Mødet er den 17 jan 2010 om aften, Petra deltager, evt. også Hans.

Vi modtager gerne henvendelser fra jer som vi kan tage med til dette møde.(Petravankleef@yahoo.dk.)

 

6.Henvendelse fra Jette Damlund om opstregning af parkeringsbåse på P-plads på Strandvejen.

Lokalrådet henvender sig til Kalundborg kommune da den manglende opstregning giver anledning til trafikproblemer.

 

7.EVT:
Flemming Jensen har ønsket at træde ud af lokalrådet, vi siger tak til Flemming for hans indsats.

Lokalrådet har henvendt sig til 1 suppleant Michael Munthefoged som takkede nej tak,2 suppleant Bruno Arildslund takkede ja og træde ind i lokalrådet.

 

 

Vedr.: Tilskud fra kommunen 2009 og 10 (Finn)

Så har vi dd. stadig ikke modtaget  den lille restsum fra 2009.
Finn tager igen kontakt til landdistriktskoordinatoren.

 

Vedr.: Foreløbig aflysning af lokalt møde om diger.

 Digegruppen og Lokalrådet har efter møde i maj med kommunen afventet en  Gps-opmåling udført af Natur og Vand (Kalundborg kommune).

Opmålingen skulle danne grundlag for en sidste vurdering fra kystdirektoratet af linieføring af evt. diger svarende til projektet skitseret i debatoplægget, som har ligget på Reersøs hjemmeside samt projektforslaget fra studerede KVL.

Var en sådan vurdering positiv i forhold til om diger kunne realiseres på Reersø, ville der være grundlag for at lokalrådet og digegruppen i fællesskab kunne invitere til et borgermøde, hvor digegruppen kunne orientere om deres projekt og ideerne og tankerne bag det.

Kommunen har ikke kommet med nogen tilbagemeldinger.

Og derfor afventer Digegruppen nu resultaterne fra kommunens eget borgertopmøde om klimatilpasning d. 5. marts 2011.

 

 

Næste møde den 27 januar kl 19.00 hos Petra.

 

Vi modtager gerne henvendelser til vores dagsorden .

 

 

 

 

 

 

 

Lokalrådets hjemmeside    Reersøs hjemmeside