Reersø Lokalråd

Referat af Ordinært lokalrådsmøde torsdag 11. august 2011.

Tilstede: Petra van Kleef, Hanne Lørup, Hans Kristiansen, Bruno Arildslund, Max

Andersen og Knud Egegaard.

Afbud: Poul-Erik Lodahl.

1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

2: Trampestien. Den er endnu ikke meldt færdig. Kan den bruges?

Stien er udført efter de planer, som Gørlev Kommune i sin tid afsatte

økonomiske midler til. Det er IKKE lokalrådet, der har stået for planer og

udførelse. Stien er færdig men endnu ikke officielt meldt færdig eller

overdraget til brugerne/borgerne.

Det blev diskuteret om vi evt. skal foreslå en egentlig

overdragelsesforretning, hvor vi indkalder til et lille arrangement med en

gåtur fra ”Gravlundstenen” og til Reersø.

Hanne tager kontakt til kommunen og aftaler nærmere. Såfremt der er

enighed om et festligt arrangement, foreslår lokalrådet at der udsendes en

pressemeddelelse (Knud).

3: Hjemmesiden.

Hjemmesiden er oprettet. Udformningen blev diskuteret og det blev aftalt, at

der oprettes et nyt punkt på forsiden kaldet: ”Projekter”. Endvidere enighed

om at punktet ”Kontakter” ændres således at lokalrådets medlemmer kan ses

direkte på forsiden.

Hanne ønsker sig også et større foto af Reersø, hvis det kan lade sig gøre.

Knud undersøger.

4: Nabohøring.

Petra orienterede om en partshøring vedr. et projekt på Holbækvej i

Kalundborg.

Der var enighed om, at vi ikke deltager i noget uden for Reersø.

Petra orienterede ligeledes om en byggesag på Strandvejen på Reersø. Efter

en kort diskussion var der enighed om, at denne sag ikke er af væsentlig

betydning for flertallet af Reersøs beboere, hvorfor lokalrådet ikke vil blande

sig i sagen.

5: Orientering vedr. nyt projekt.

Petra har henvendt sig til kommunen vedr. beach volley banen på den

offentlige badestrand. Det anbefales at tage kontakt til Natur- og miljø i

Roskilde omkring nyt sand, stensætning m.m.

Sagen venter.

6: Forslag fra borgere vedr. opsætning af snehegn samt etablering af legeplads

på kommunens areal ved købmanden.

Petra tager kontakt til kommunen og spørger omkring snehegn.

Vedr. legeplads. Hvis lokalrådet skal gå ind i det spørgsmål kræver det, at

sagen behandles på et borgermøde. Vi vil dog rette henvendelse til Kr.

Helsinge lokalråd for at høre om deres projekt samt spørge kommunen om

evt. restriktioner.

7: Evt.

Det blev diskuteret om vi evt. skal indgå et samarbejde med bl.a.

Beboerforeningen samt Reersø Bådeklub i et forsøg på at lave et Sct. Hans

bål m.v. på havnen.

Der var enighed om, at ideen er god.

Hans orienterede om en foroffentlighedsfase omkring havnens fremtid.

Vi afventer nærmere.

Åben Ø: Det blev diskuteret om vi evt. skal kunne deltage/gå ind i

fremtidige arrangementer. Enighed om, at spørgsmålet tages op på næste

beboermøde, der afholdes d. 22/3-12.

Beboerforeningen gør opmærksom på, at der efter deres mening mangler

gadelys på P-pladsen samt ved gadekæret.

Morgenbaderne gør opmærksom på, at de mangler faciliteter til

omklædning.

Max taler med morgenbaderne for at høre nærmere om deres problem.

Næste møde blev fastsat til d. 6/10 2011 kl. 1900 hos Knud.

Knud Egegaard

Sekretær.

Lokalrådets hjemmeside    Reersøs hjemmeside