Referat af Årsmøde

Reersø Lokalråd

 

Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00

 

1.   Valg af dirigent.

Christian Baagø, som konstaterede at årsmødet er lovligt indkaldt .

      2. Valg af stemmetællere

          Den tager vi når vi skal stemme.

3.    Lokalrådets beretning for 2008

Formanden Finn Bjerregaard aflægge beretningen ;

Vi har holdt 4 møder iht. vores forretningsorden. Lokalrådet skal have bedre styr på at få sendt dagsordner og referater til Erling. Stien har været fast punkt å dagsordnen. Finn har løbende kontakt til sagsbehandlere i Klb. kommune, og nu også kontakt til sagsbehandler i Miljøcenter Roskilde, som forbereder behandlingen af kommunens ansøgning om godkendelse i Fredningsnævnet.  Status pt. er, at Klb. har sendt ansøgning til Fredningsnævnet. Der skal fortages nabohøring. Så må vi jo håbe, at de lodsejere som har solgt jord til stien ikke har indvendinger. Hvis svaret fra Fredningsnævnet er positivt, skal kommunen træffe beslutning om de vil bevilge penge til projektet. Der ligger et overslag over udgifterne på ca. 2,3 million. Vi fik i foråret 2008 henvendelse fra Klb. kommune vedr. ansøgning om opstilling af Raggen's skulptur ved kirken. I den forbindelse var Finn til et møde med Claus, hvor også Inga fra beboerfor-eningen deltog. Klaus orienterede om sagsgangen og ansøgningen. Finn understregede, at lokalrådet ikke havde nogen mening om hverken skulpturen eller opstillingen. Vi afgav naturligvis ikke nogen udtalelse til kommunen. Vi har haft en henvendelse om branddammen, og har haft kontakt til kommunen og lodsejeren om dette. Forholdene var uafklarede på det tidspunkt, og vi vurderede, at det ikke var en sag for et borgermøde. Vi har haft en henvendelse om opstilling af bænke. Dette er på som selvstændigt punkt i aften. Vi har haft en henvendelse om vedligeholdelse af læskur ved busstoppestedet ved Lander-vejen. Kontakt til sagsbehandler i kommune, som har lovet, at det bliver bragt i orden i det tidlige forår. Vi afholdt et velbesøgt møde om tyveri og indbrud hvor Johnny Lihme gav en god orientering. Tak til ham. Vi kunne godt have ønsket os, at deltagerne var kommet lidt mere til lommerne. Vi kunne ikke betale hus-lejen med det der var i bakken. Håber på  bedre resultat i aften! Vi har deltaget i to dialogmøder med Borgerservice- og Demokratiudvalget i kommune, sammen med andre lokalråd og beboerforeninger mv. i den sydlige del af kommunen. Der er afsat en økonomisk pulje til brug for konkrete projekter i området. Det er foreningerne som selv træffer beslutning om anvendelsen. Skilte om nabohjælp og bænke, som er på dagsordnen i aften kunne være vores projekter. Vi ikke er sat i verden for at tage en masse initiativer, som andre er lige så gode eller bedre til, men vi skal være der, når Reersøboerne synes  de skal bruge et organ over-for kommune eller andre offentlige myndigheder, som kan tale på deres vegne.

Beretningen blev godkendt

 

       4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

           Kassereren Hanne Lørup fremlagde regnskab og det blev godkendt .

5.  Indkomne forslag. 

            Petra van Kleef og Hanne Lørup fra lokalrådet foreslår:

            a. At lokalrådet sammen med Beboerforeningen søger midler fra kommunens

                lokalrådspulje til opsætning af skilte om ”Nabohjælp” ved indkørslen til

                byen og ved havnen.

            b. At lokalrådet sammen med Beboerforeningen undersøger de praktiske og

                økonomiske muligheder for at opstille et antal bænke ved stien rundt om

                øen, og i givet fald laver en plan og et projekt.

 

       Det blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende, at lokalrådet godt kan

       arbejde videre med disse 2 punkter, så det næste bliver at Hanne og Petra  

       sætter sig sammen med beboerforeningen og få skrevet ned, hvad vi vil

       hvor mange penge vi skal bruge så vi kan gå til møde med det  når  puljen

       som KK har afsat til os skal fordeles .

       Der kom et ønske fra en af de tilstede værende , at  det ikke måtte være

       syntetiske bænke, og vi kunne godt blev enige om, at det ikke hører sig til

       på Reersø.

 

    6.   Valg jfr. Vedtægternes §§ 6 og 7

a. 3 lokalrådsmedlemmer. På valg er:

    Hans Kristiansen. Modtager genvalg

    René Wonsbeck. Modtager genvalg

    Finn Bjerregaard. Modtager genvalg

     Alle tre blev genvalgt

b. 2 suppleanter. På valg er:

    Stine Koustrup. Modtager ikke genvalg

    2 nye suppleanter blev valgt Grethe Brun Brejting og Michael

    Munthe Fog.

c. 1 revisor. På valg er:

    Erik Olsen. Modtager genvalg

   Erik blev genvalgt for de næste 2 år.

7.       Eventuelt

Det kom frem under mødet at beredskabsgruppen har søgt Tryg fonden om en hjertestarter som man har fået lov til at hænge på camping pladsen .

Man afventer svar fra Tryg fonden .

Der er 33 personer der er kompetente til at bruge den her på Reers. Man snakkede om at det ville være en god ide at have en liste med de 33 ophængt et synligt sted.

           

       Herefter afsluttede dirigenten årsmødet, og formanden takkede dirigenten og

       deltagerne for et godt årsmøde.

 

 

           

       ____________________                                 

             Christian Baagø

 


Home