Museets hjemmeside    Reersø Hjemmeside
 

Reersø 16-03-2015

 

Generalforsamling i Reersø Museumsforening.

Referat.

1.Valg af dirigent.

- Frank Wainer, blev enstemmigt valgt

-Generalforsamlingen blev godkendt, på trods af en dags forsinkelse i annonceringen i lokalavisen.

2. Formanden beretning.

 -Forårsrengøring af museet, hvor der bl.a. blev tjæret og kalket til den store guldmedalje. Den ene alkove i stuen er blevet fjernet for at give lidt mere plads i det trænge rum. Der er også etableret et lille  køkken- bord i mellemgangen. Skorstenen har fået repareret de efterhånden store revner, der er kommet af tidens tand og vandindtrængen.

-Der var blev fundet 2500 gamle postkort med fine tegninger der relaterede til museet. Disse blev omdelt med lidt reklame for museet, helt oppe fra Svallerup Strand og ned til Mullerup.

- Vi åbnede d. 18/6, og havde i årets løb 493 besøgende. Dette tal er en nedgang i forhold til de forrige år. Dette skal ses i lyset af de mange byvandringer som Jon Mortensen stod for.

-Museet blev synlig på De sociale Medier 22-07, ved at blive oprettet på Facebook, med diverse praktiske oplysninger om  foreningen og billeder fra museet.

-Der er blandt lokale og omegnens erhvervsdrivende, samt fonde blevet ansøgt om midler til at få udgivet en folder om museet på dansk, tysk og engelsk. Der er blevet taget rigtigt godt imod opfordringen til at skæppe i kasse. Stor tak til disse.

-Bestyrelsen var en tur på Frilandsmuseet, for at få lidt inspiration og ideer, til hvordan et museum også kan drives.

-Der lød en stor tak til alle der gør et stykke frivilligt arbejde i og omkring museet, det være sig vedligeholdelse, byvandringer, ”kustoder” og revisorer.

Forsamlingen godkendte formandens beretning med applaus.

3. Kasserens beretning.

- Regnskabet, som var udført til punkt og prikke, blev selvfølgelig også blev godkendt.

 

 

 

4. Valg til bestyrelsen.

                 Henrik Nilsen.   Modtog genvalg.

                 Rene Rohde’.    Modtog genvalg.

  

 Valg af bestyrelses suppleant.

                 Inge Nielsen.   Modtog genvalg.

Valg af revisor.

                 Chr. Munthe Fog.   Ønskede ikke genvalg.

                 Benny Darre’.  Trådte beredskabsvilligt til.

Valg af revisorsuppleant.

                 Karen Margrethe Prager.   Modtog genvalg.

5. Fastsættelse af kontingent.

-Kontingentet forblev uændret på 50,-kr pr. person.

6. Indkomne forslag.

-Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Eventuelt.

- Det blev besluttet  at søge om at komme i betragtning i Superbrugsens uddeling af midler til lokale formål.

Dermed var generalforsamlingen slut, med 16 fremmødte.

Bestyrelsen havde inviteret Martin Pavon’, fra Museum Vestsjælland til at fortælle om Kalundborg Slot.

Det blev gjort på en levende og sjov måde, med billeder på det store lærred. Vi hørte om de store fund, der blev gjort, i forbindelse med fornyelse af kloaker og fjernvarme i og omkring det gamle slot.

Stor tak for en fornem fremlæggelse af byens gamle historie.

 

Museets hjemmeside    Reersø Hjemmeside