Region Sjælland      Reersø Lokalråd      Kalundborg Kommune


Menu

Reersø Lokalråd
Referat af Ordinær lokalrådsmøde Torsdag 5. maj 2011.05.09

 
Tilstede:     Petra van Kleef, Poul-Erik Lodahl, Hanne Lørup, Knud Egegaard,
                    Bruno Arildslund og Max Andersen.

Afbud:        Hans Kristiansen.

 

Reersø Lokalråd
Referat af Ordinær lokalrådsmøde Torsdag 5. maj 2011.05.09
Tilstede: Petra van Kleef, Poul-Erik Lodahl, Hanne Lørup, Knud Egegaard, Bruno Arildslund og Max Andersen.

Afbud: Hans Kristiansen.


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

2: Forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget blev godkendt med den ændring, at ordlyden i § 6, stk. 1 ændres til:
”Lokalrådet afholder beboermøder for fastboende, når et flertal i lokalrådet skønner, at fastboende reersøborgere bør høres i sager af væsentlig betydning, jfr. § 1, stk. 2 og 3. Lokalrådet er forpligtet til at følge beboermødets tilkendegivelser.”

3: Forslag til ændring af forretningsorden.

Forslaget blev vedtaget.

4: Drøftelse af egen hjemmeside.

Der var enighed om at vi opretter vores egen hjemmeside for bl.a. at opnå en større ”synlighed” blandt Reersøs beboere. Knud arbejder videre med sagen.

5: Orientering vedr. evt. nyt projekt.

En oprensning af branddammen på Skansevej blev diskuteret, men ejerforholdet er usikkert. Petra undersøger nærmere.
Et evt. andet projekt kunne være at anvende evt. puljemidler til en renovering af beachvolley banen på den offentlige strand.

6: Orientering vedr. resterende puljepenge fra 2009, som vi stadig mangler af få.

Petra og Hanne har været i kontakt med Kalundborg Kommune. Svaret blev at pengene (kr. 4500,-) nu indsættes på vores konto.


7: Evt.

Petra har kontaktet Bygnings- og landskabs Kulturforeningen ang. Medlemskab. Nærmere tilgår. D 19. maj 2011 afholdes møde hos Petra ang. Fordeling at dette års puljepenge. Pengene fordeles mellem div. foreninger, bl.a. Beboerforeningen samt Gørlev, Høng og Løve Lokalråd. En del af de tildelte midler (kr. 1500,-) er øremærket til administration.

Næste møde: d. 11. august 2011 kl. 1900 hos Bruno.Reersø, d. 9. maj 2011.


Knud Egegaard
Sekretær.

Home