Referat fra årsdagsmødet for stormflod 1. november 2007.

 

Maj Brit Andersen bød velkommen til mødet.

Jon Mortensen blev valgt som ordstyrer.

Henriette Frederiksen blev valgt som referent.

 

Orientering fra digegruppen:

 

Digegruppen har i samarbejde med landskabsarkitekt Martin Carlsen udarbejdet et digeprojekt for Reersø, som blev fremlagt på mødet.

I projektet indgår tekniske og æstetiske overvejelser i forhold til et digebyggeri på Reersø. Der indgår et dige fra havnen til Gravlundestenen og et mindre dige ved Skansen Der er taget udgangspunkt i, hvor stormfloden 2007 ramte og de klimamæssige forandringer, der sker.

Vandstanden i de danske farvande er generelt stigende, nordenstorm er hyppigere forekommende og vandstanden i 2006 var ca. 25 cm. højere end 100års rekorden. Indtil nu forekommer der store stormfloder hver 15. år på Reersø.

Som følge heraf blev 240 ud af 400 fritidshuse og 85 ud af 150 helårshuse ramt af stormfloden

Et prisoverslag er vanskeligt at beregne, da det ikke vides om alle husstande på Reersø skal være med i digelauget eller om det kun er de berørte lodsejere, men en pris på ca. 30.000.000 eksklusiv arbejdsløn er det foreløbigt beregnet til..

Gruppen har kontakt ril Kalundborg kommune og EU.

Der foreligger endnu ikke politiske, økonomiske og demokratiske overvejelser til digeprojektet.

 

Orientering fra hussikringsgruppen.

 

Gruppen har uddelt spørgeskemaer, hvor 68 besvarelser er kommer retur. Ud fra disse er der udarbejdet et søjle diagram, der omtrentligt viser, hvor stormfloden ramte i 2006 og hvor højt vandet gik.På Reersøs hjemmeside ligger alt materialet fra hussikringsgruppen  med forslag til sikring af huse.

Der opfordres til at hjemmesiden læses. Der er ligeledes link til DMI ´s hjemmeside med vandstandsprognoser.

Ligeledes opfordres alle til at være opmærksomme på naboer og lign., der ikke har internet. Print ud og forær naboen et eksemplar.

 

Orientering fra beredskabsgruppen.

 

Gruppen har taget udgangspunkt i tre områder.

Varsling: Gruppen benytter sig af DMI´s SMS varsling, der gives ca. 12 – 15  timer før højvande. Derefter samles gruppen for at diskutere beredskabet.

Beredskab: gruppen består af 10 personer samt ca. 25 frivillige, der kan kontaktes til at hjælpe til.

Hvad kan man få hjælp til? Evakuering, flytning af møbler, udlevering af sandsække. Gruppen har nu ca. 350 fyldte sandsække, der hurtigt kan bringes ud til folk, der har brug for det.

Der er mange private og erhvervsdrivende, som praktisk og økonomisk støtter beredskabet. Gruppen ønsker at finde en traktor til brug for beredskabet, ligesom lys materiel er på ønskelisten.

 

 

 

 

Efter pause var der spørgerunde til de tre grupper.

 

Digegruppen

 

Prisen på dige omfatter jord og porte, men ingen arbejdsløn.

ASG vil gerne levere jorden til et dige.

Hvad med lodsejere ? skal jorden købes eller eksproprieres ?

Dette er endnu uvist. Der skal være møde med Kalundborg kommune 5-6 nov. Skov- og Naturstyrelsen skal høres, fredningsmyndighederne.

Skal der optages statslån med Kalundborg kommune som garant ? Hvad med vedligehold af diget ? skal alle på Reersø være med i betaling for diget?. Alle disse spørgsmål er der endnu ikke taget stilling til. 

Bag diget vil der være en form for kanal til dræning.

Det oplyses, at det eksisterende digelaug har et årsbudget på 160.000 kr, der bqalancerer.

 

Deltagerne på mødet opfordre digegruppen til at fortsætte arbejdet med dige på Reersø.

Det oplyses, at Kalundborg kommune har en fastansat i Brüssel, der evt. kan være med til at finde økonomiske veje for diget.

 

Hussikringsgruppen.

 

Det oplyses, at ventilationsriste kun skal tilstoppes ved højvande. Der opfordres til at materiale fra hjemmeside kommer ud til større udbredelse, da alle ikke har internet.

 

Beredskabsgruppen.

 

Der sendes ”farligt varsel” fra DMI ved 1,25m. over daglig vande. Tjenesten koster 2,00 kr. pr SMS varsel. Der opfordres til at alle selv tjekker DMI, for at være ajour med vandstandsprognoserne.

De foreslåes et lokalt varsel. Mange ideer kom frem Kirkeklokkerne kan ringe, ”dunkeranlæg” i biler, sirene, megafoner.

Kim Christensen stiller gerne amerikaner bil med politisirene til rådighed, hvis Erik råber og Christian betaler.

Gruppen vil overveje disse seriøse forslag.

 

Maj Brit takkede for god ro og orden.

 

 

Referent Henriette.