REERSØ VINTERBADERE
Vi holder generalforsamling
torsdag den 14. marts kl. 19.00 2019
hos formanden Lise Anhøj, Landervejen 45, ReersøReersø Vinterbadere
Vinterbadning styrker hjertet, helbredet og humøret

De sidste mange år har en mindre gruppe helårsbadere hver morgen året rundt mødtes på Reersø Nordstrand for at få det daglige friske havbad, og i 2011 stiftede de foreningen Reersø Vinterbadere med det formål:

”at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Reersø Nordstrand, for herved at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning”

Ved foreningens generalforsamling 15. marts 2018 ønskede Mette Baagø at fratræde som formand, og Lise Anhøj blev valgt som ny formand.

Bestyrelsen pr. 15/3-2018:                                           Mail:                   Telefon:

Lise Anhøj (formand)                              lise.anhoj@gmail.com            2987 7045
Connie Hornemann (kasserer)              
conniehorne@mail.dk            2462 6274   
Betty Olsen (sekretær)                          
bettyolsendk@gmail.com       4021 9192
Hanne Hansen (suppleant)                    
musvitvej29@gmail.com
        4041 5032

Har du en lille vinterbader i maven, eller er du evt. interesseret i at støtte vores forening, er du meget velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indbetale det årlige kontingent på kr. 50,00 på kt.nr. 0540-197413 i Sparekassen Sjælland.  Husk navn, adresse, tlf. nr. og e-mail ved indbetaling.  

Eller endnu bedre, mød op kl. 8.30 på Reersø Nordstrand.

Marts 2018
Bestyrelsen

 

Vedtægter for foreningen

Reersø Vinterbadere

Reersø, Kalundborg Kommune

 

                           1. Foreningens formål

                                    2. Foreningens hjemsted

                                    3. Betingelser for medlemskab

                                    4. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

                                    5. Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

                                    6. Generalforsamling

                                    7. Tegningsret for foreningen

                                    8. Procedure for vedtægtsændringer hør

                                    9. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

 

1. Foreningens formål

 

Foreningens formål er at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Reersø Nordstrand, for herved at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning.                                                                                                                                                                                      

 

2. Foreningens hjemsted

 

Foreningens hjemsted er Reersø i Kalundborg Kommune og dens hjemadresse er formandens.  

 

 

3. Medlemskab.

 

Foreningen optager alle, der aktivt ønsker at styrke helårsbadningen i vort område.

 

Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Medlemskabet fortabes ved manglende kontingentindbetaling efter rykkerskrivelse.

 

 

4. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 

                Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanten vælges på generalforsamlingen.

 

                Her vælges også revisor og revisorsuppleant.

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og kassereren det næste.

 

Suppleanten vælges for 1 år.

 

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

 

 

5. Regnskab, herunder valg af revisor.

               

                Kassereren fører løbende foreningens regnskab.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revideret regnskab skal udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

 

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

 

6. Generalforsamling.

 

Alle fremmødte medlemmer, der er opført på foreningens medlemsliste og som har betalt kontingent 14 dage før mødets afholdelse, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved bemyndigelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med alm. post eller e-mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 1. ja-

nuar.

 

                Valg af bestyrelsesposter og fastsættelse af kontingent skal foretages på generalforsamlingen.

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formanden, et flertal af bestyrelsen eller ¼  af medlemmerne fremsætter ønske om det.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel ved udsendelse af dagsorden.

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.     Valg af dirigent og sekretær.

2.     Formandens beretning.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

7.     Eventuelt.

 

 

7. Tegningsret.

 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen i forhold til Kalundborg Kommune og øvrige offentlige og private myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.

 

                Ved brug af netbank gives alene fuldmagt til kassereren.

 

 

8. Vedtægtsændringer.

 

De til enhver tid gældende vedtægter kan ændres med et kvalificeret flertal (75% af de fremmødte) på en generalforsamling.

 

 

9. Foreningens opløsning.

 

Foreningen kan opløses ved, at et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for dette på to generalforsamlinger, der med 2 ugers mellemrum, indkaldes med ”Foreningens opløsning” som dagsordenspunkt.

 

Den sidste dagsorden skal tillige rumme dagsordenspunktet ”Anvendelse af foreningens formue”. Et flertal af de fremmødte afgør, hvilken almennyttig forening på Reersø, Kalundborg Kommune, foreningens evt. formue skal tilfalde.

 

 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. februar 2011.

 

Underskrift                       ………………………………………     (dirigent)

                                                     Erik Olsen

 

Underskrift                       ……………………………………….     (formand)http://www.reersoe.dk

                                                     Mette Baagø 

 

www.reersoe.dk