Reersø Vinterbadere
Vinterbadning styrker hjertet, helbredet og humøret
De sidste 11 år har en mindre gruppe helårsbadere hver morgen året rundt mødtes på Reersø Nordstrand for at få det daglige friske havbad. De har nu stiftet en forening Reersø Vinterbadere med det formål

at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Reersø Nordstrand, for herved at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning”

Bestyrelsen:                                              Mail:                                         Telefon:

Mette Baagø (formand)                             mettebaago@hotmail.com       5885 9119 mobil 2868 9755
Connie Hornemann (kasserer)                
conniehorne@mail.dk               2336 0444  mobil
2462 6274 
Betty Olsen (sekretær)                            
bettyolsen@mail.dk                  5885 9192
Ulla Nielsen (suppleant)                           
u.k.juul@mail.dk
                       5885 9706

Har du en lille vinterbader i maven, eller er du evt. interesseret i at støtte vores forening, er du meget velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indbetale det årlige kontingent på kr. 50,00 på kt.nr. 0540-197413 i Sparekassen Sjælland.  Husk navn, adresse, tlf. nr. og e-mail ved indbetaling   - eller

Mød op 1. maj kl. 9 ved Nordstranden.

April 2011
Bestyrelsen
 

 

Vedtægter for foreningen

Reersø Vinterbadere

Reersø, Kalundborg Kommune

 

                           1. Foreningens formål

                                    2. Foreningens hjemsted

                                    3. Betingelser for medlemskab

                                    4. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

                                    5. Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

                                    6. Generalforsamling

                                    7. Tegningsret for foreningen

                                    8. Procedure for vedtægtsændringer hør

                                    9. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

 

1. Foreningens formål

 

Foreningens formål er at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Reersø Nordstrand, for herved at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning.                                                                                                                                                                                      

 

2. Foreningens hjemsted

 

Foreningens hjemsted er Reersø i Kalundborg Kommune og dens hjemadresse er formandens.  

 

 

3. Medlemskab.

 

Foreningen optager alle, der aktivt ønsker at styrke helårsbadningen i vort område.

 

Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Medlemskabet fortabes ved manglende kontingentindbetaling efter rykkerskrivelse.

 

 

4. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 

                Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanten vælges på generalforsamlingen.

 

                Her vælges også revisor og revisorsuppleant.

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og kassereren det næste.

 

Suppleanten vælges for 1 år.

 

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

 

 

5. Regnskab, herunder valg af revisor.

               

                Kassereren fører løbende foreningens regnskab.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revideret regnskab skal udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

 

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

 

6. Generalforsamling.

 

Alle fremmødte medlemmer, der er opført på foreningens medlemsliste og som har betalt kontingent 14 dage før mødets afholdelse, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved bemyndigelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med alm. post eller e-mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 1. ja-

nuar.

 

                Valg af bestyrelsesposter og fastsættelse af kontingent skal foretages på generalforsamlingen.

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formanden, et flertal af bestyrelsen eller ¼  af medlemmerne fremsætter ønske om det.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel ved udsendelse af dagsorden.

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.     Valg af dirigent og sekretær.

2.     Formandens beretning.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

7.     Eventuelt.

 

 

7. Tegningsret.

 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen i forhold til Kalundborg Kommune og øvrige offentlige og private myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.

 

                Ved brug af netbank gives alene fuldmagt til kassereren.

 

 

8. Vedtægtsændringer.

 

De til enhver tid gældende vedtægter kan ændres med et kvalificeret flertal (75% af de fremmødte) på en generalforsamling.

 

 

9. Foreningens opløsning.

 

Foreningen kan opløses ved, at et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for dette på to generalforsamlinger, der med 2 ugers mellemrum, indkaldes med ”Foreningens opløsning” som dagsordenspunkt.

 

Den sidste dagsorden skal tillige rumme dagsordenspunktet ”Anvendelse af foreningens formue”. Et flertal af de fremmødte afgør, hvilken almennyttig forening på Reersø, Kalundborg Kommune, foreningens evt. formue skal tilfalde.

 

 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. februar 2011.

 

Underskrift                       ………………………………………     (dirigent)

                                                     Erik Olsen

 

Underskrift                       ……………………………………….     (formand)http://www.reersoe.dk

                                                     Mette Baagø 

 

www.reersoe.dk